Regulamin serwisu

1 Publikowanie

1.1
Użytkownik serwisu ma prawo do publikowania postów w zakresie tematycznym serwisu.
1.2
Użytkownik ma prawo do zamieszczania publikacji wyłącznie w imieniu organizacji, którą reprezentuje, w tym firm, instytucji, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
1.3
Kategorie w jakich użytkownik może publikować na blogu Serwisu określane są przez Administratora w formie listy dostępnych kategorii oraz wynikają z posiadanego przez Użytkownika Pakietu publikacyjnego.
1.4
Użytkownik nie ma prawa publikowania w kategoriach firmowych (za wyjątkiem kategorii dotyczącej jego marki lub marki reprezentowanego przez niego użytkownika) oraz w kategorii „Polecamy”, która to kategoria jest kategorią administracyjną, służącą do filtrowania i wyróżniania postów w menu strony.
1.5
Administrator może na wniosek Użytkowników tworzyć nowe kategorie, o ile ich utworzenie jest uzasadnione lub kilkukrotnie zgłaszane przez wielu Użytkowników.
1.6
Administrator może tworzyć kategorie firmowe, zawierające w sobie nazwę firmy (np. Firma sp. z o.o.). Koszty tworzenia kategorii firmowych zostały określone we właściwych formularzach.
1.7
Użytkownik może tworzyć dowolne „tagi”, lecz w pierwszej kolejności powinien uwzględnić czy dany tag już istnieje, nie powinien także powielać tagów oraz tworzyć tagów wielowyrazowych, gdyż zalecane konstrukcje tagów obejmują co najwyżej wyrażenia trzywyrazowe. Preferowane są tagi jednowyrazowe i pisane małą literą.
1.8
Administrator może wstrzymać publikację lub ją wycofać (na określony czas, lecz ze wskazaniem takiego okresu lub na stałe) jeżeli dana publikacja:

 • zawiera błędy językowe;
 • zawiera treści nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
 • zawiera treści naruszające prawo, prawa autorskie lub dobra osobiste;
 • godzi w dobre imię Użytkowników serwisu, jego Klientów, Administratora lub opublikowano ją w złej wierze;
 • narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Polityki prywatności.

1.9
Wstrzymanie lub wycofanie publikacji określone w pkt. 1.8 nie może rodzić wobec Administratora żadnych roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych ze strony Użytkownika, Klienta, Partnera lub osób trzecich.
1.10
Wyłącznie Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną za Wpisy przez siebie publikowane (także będące pracami zbiorowymi), w tym za naruszenie praw autorskich osób trzecich – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631).
1.11
Administrator ma prawo do nieograniczonego rozporządzania opublikowanym w serwisie przez Użytkownika Wpisem, zarówno w celach promocyjnych jak i dotyczących działań SEO.
1.12
Administrator zapewnia SEO dla każdego Wpisu opublikowanego przez Użytkowników w Serwisie, realizując usługę w trybie 7/365 (co 7 dni, 365 dni w roku).
1.13
Administrator realizuje propagację każdego Wpisu w mediach społecznościowych oraz w kanale RSS Serwisu w zakresie wynikającym z posiadanego przez Użytkownika Pakietu publikacyjnego.
1.14
Propagacja, o której jest mowa w pkt. 1.14 może mieć charakter zautomatyzowany lub może być realizowana indywidualnie przez każdego z Użytkowników. W tym ostatnim przypadku Administrator nie może zapewnić ciągłości propagacji, jej stałości lub periodyczności.
1.15
Z tytuły publikacji Wpisu, jego dystrybucji, redystrybucji lub powielania Użytkownik, Klient, Partner a tym bardziej osoby trzecie nie mogą od Administratora żądać zapłaty, gratyfikacji, rekompensaty lub odszkodowania.
1.16
Administrator ma prawo do rozporządzania Wpisem także po rezygnacji lub usunięciu Konta przez Użytkownika, pozostawiając informacje o źródle i autorstwie Wpisu, lecz na pisemne żądanie Użytkownika jest zobowiązany ww. Wpis usnąć, w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy.
1.17
Pliki graficzne przesyłane przez użytkownika (np. stanowiące ilustrację publikacji lub będące elementem galerii) powinny spełniać określone wymogi prawne oraz techniczne:

 • Treść pliku graficznego (zdjęcia) powinna korespondować z treścią postu. Nie może być to reklama, w tym baner reklamowy lub fragment ulotki reklamowej. Zdjęcie nie może również zawierać znaków wodnych, informacji prawnych oraz logotypów.
 • Preferowany format plików to: .jpg (.jpeg), .gif, .png. Pliki nie muszą być obligatoryjnie kompresowane gdyż kompresja (bezstratna) jest dokonywana bezpośrednio na serwerze do formatu WebP, lecz zaleca się aby były maksymalnie skompresowane bez utraty ich jakości już na etapie ich uploadowania. Opcja kompresji w locie do formatu WebP jest aktywowana na wybranych serwerach i może być przez Administratora ze względu na uwarunkowania techniczne, aktualizacje lub testy czasowo wyłączana.
 • Preferowana rozdzielczość obrazów to 1140×570 pikseli. Najistotniejsza jest jednak szerokość 1140px, a zdjęcia o większej wysokości niż 570px są w pełni akceptowane i automatycznie skalowane na serwerze.
 • Użytkownik, a tym samym Klient lub Partner jest zobowiązany do zamieszczania zdjęć do których posiada prawa autorskie lub posiada zgodę na ich publikację. Użytkownik nieposiadający licencji na komercyjne wykorzystanie zdjęć powinien korzystać z serwisów typu no copyright (niewymagających podania źródła oraz autora), takich jak np.: StockSnap, Pexels, Pixabay.

2 Administrator

2.1
Dane Administratora zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 206 ksh:
a) Ranking.expert sp. z o.o., ul. Hoża 29, 00-521 Warszawa;
b) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000960547;
c) numer NIP: 7011080265;
d) kapitał zakładowy w wysokości 5500,00 zł, wniesiony w całości.
2.1.1
Pełna nazwa Witryny: Biznes 24 Top.
2.1.2
Skrócona nazwa Witryny: Biznes 24.
2.1.3
Domyślny adres Witryny: https://biznes24.top.
2.2
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • zapytania, maile lub treści pochodzące od osób trzecich, w tym użytkowników Serwisu, w szczególności za treści reklamowe, ofertowe lub promocyjne, które są kierowane na ogólnodostępne adresy lub wykorzystują ogólnodostępne dane kontaktowe, lecz bez wiedzy i zgody Administratora zostały pozyskane z Serwisu i są rzekomo wysyłane w jego imieniu;
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, hostingu lub innymi zdarzeniami i/lub okolicznościami niezależnymi od Administratora;
 • korzyści utracone przez użytkownika w związku z niekorzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z produktów określonych w Regulaminie;
 • niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Administratora zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to spowodowane działaniami lub brakiem działań osób trzecich (np. dostawców, operatorów, developerów) lub innych serwisów (np. Facebooka, Twittera);
 • szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniem działań po stronie użytkownika, a w szczególności za korzystanie z produktów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami Regulaminu;
 • szkody wynikające z podania przez użytkownika nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych.

2.3
Wszelkie kwestie dotyczące prywatności, bezpieczeństwa danych w serwisie oraz RODO reguluje Polityka prywatności.

3 Postanowienia końcowe

3.1
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.
3.2
Wszyscy użytkownicy Serwisu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
3.4
Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
3.4.1
Komunikacja odbywa się na wskazany przez użytkownika adres email.
3.4.2
Komunikacja z Administratorem, dotycząca m.in. serwisu, płatności, reklamacji i spraw technicznych odbywa się na następujący adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@ranking.expert.
3.5
Dokumenty, w tym faktury VAT są przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany adres email lub udostępniane do pobrania w formacie PDF (link do serwisu Fakturowania.pl).
3.5.1
W przypadku żądania przesłania dokumentów lub ich duplikatów drogą pocztową Administrator ma prawo do obciążenia odbiorcy kosztami ww. przesyłki.
3.6
Wszelkie koszty są podane w kwotach netto i należy do nich doliczyć 23% VAT.
3.7
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną [patrz pkt 3.4.2].
3.7.1
Reklamacje składane w innej formie niż podana w pkt. 3.7 mogą pozostać bez odpowiedzi Administratora lub odpowiedź na nie może wiązać się ze znacznym opóźnieniem.
3.8
Reklamacje kierowane do Administratora bez wyraźnego uzasadnienia lub mające charakter spamu, a także kierowane przez niezarejestrowanych użytkowników lub z adresów email niezarejestrowanych w bazie użytkowników, będą pozostawały bez odpowiedzi.
3.9
Administrator jest zobowiązany do odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
3.9.1
Jeżeli Administrator nie odpowie na reklamację prawidłowo złożoną w terminie określonym w pkt. 3.9, uważa się iż reklamację uznał za uzasadnioną.
3.10
Użytkownik ma prawo do składania dyspozycji poprzez Formularz dyspozycji (widoczny dla zalogowanych użytkowników).
3.10.1
Zlecenia dyspozycji są realizowane niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 72 h.
3.11
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, aktualizacji lub korekt Regulaminu.
3.11.1
Informacje na temat istotnych zmian lub aktualizacji mogą być publikowane w formie komunikatów zamieszczanych w dziale Komunikaty.
3.12
Podanie nieprawdziwych danych, błędnego kodu PIN, złożenia dyspozycji lub rezygnacji niemożliwej do zaakceptowania ze względu na uwarunkowania prawne, umowne lub zapisy niniejszego Regulaminu oznacza jej nieważność.
3.13
Znaki graficzne użytkownika, jego reklamy, publikacje oraz inne źródła informacji o użytkowniku lub jego markach mogą być wykorzystywane przez Administratora lub jego jednostki organizacyjne do celów wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym celów niezbędnych do realizacji zawartej umowy, narzuconych na Administratora obowiązków, zobowiązań i przekazanych zleceń (np. dotyczących promocji lub propagacji), bez dodatkowej zgody użytkownika i bez ograniczeń czasowych.
3.13.1
Administrator ma prawo do bezterminowego korzystania z logo użytkownika na stronach informacyjnych typu „portfolio”, np. „klienci” lub „z naszych usług korzystali”.
3.14
Uprawnienia określone w pkt. 3.13 mogą zostać ograniczone lub cofnięte dyspozycją użytkownika (Formularz dyspozycji), z zachowaniem kwartalnego okresu karencyjnego, liczonego od dnia otrzymania stosownej dyspozycji przez Administratora.
3.15
Administrator ma prawo do korzystania z publicznie dostępnych danych (imiona i nazwiska, numery telefonów itp.), informacji, zdjęć, filmów oraz plików udostępnianych na otwartych stronach internetowych użytkownika lub stronach jego produktów bez dodatkowej zgody z jego strony, z zastrzeżeniem, iż działania te będą wynikały z niniejszego Regulaminu, zawartej umowy, wypełnionego formularza lub otrzymanego zlecenia.
3.15.1
Zapisy określone w pkt. 3.15 dotyczą także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i ich danych osobowych ujawnionych w CEIDG.

Biznes 24